Stäng
Definition av affärshändelseAffärshändelse. Vad menas med en affärshändelse? Hur definieras termen affärshändelse? Är transaktion och affärshändelse samma sak?

Vad är en affärshändelse?

En affärshändelse är enkelt uttryckt alla händelser som påverkar ditt företags ekonomi. Allt som påverkar Resultaträkning (RR) och/eller Balansräkning (BR) är en affärshändelse.

När du skickar en faktura till en kund uppstår en affärshändelse eftersom du då får en intäkt som påverkar resultaträkningen.

När du bokför och betalar en leverantörsfaktura uppstår det affärshändelser.

När du får igen moms från Skatteverket uppkommer det också en affärshändelse.

När du bokför och betalar kreditkortsfakturan.

När företaget tar ett lån och får en skuld.

Alla affärshändelser måste bokföras.

Bokföringslagens definition på affärshändelse

Bokföringslagen (1999:1078) 1 kap. 2§ definierar affärshändelse och verifikation:

6. Affärshändelser: Alla förändringar i storleken och sammansättningen av ett företags förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relationer med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder samt egna tillskott till och uttag ur verksamheten av pengar, varor eller annat.

7. Verifikation: De uppgifter som dokumenterar en affärshändelse eller en vidtagen justering i bokföringen.

Vad är inte affärshändelser?

Det är alla andra aktiviteter i ditt företag som inte direkt påverkar företagets ekonomiska ställning. Det kan vara att du tar emot en order, gör en periodisk sammanställning, anställer en person eller att du skriver ett kontrakt med en kund.

Affärshändelse vs Transaktion

En transaktion definieras som en handling där olika parter utbyter varor eller tjänster mot betalning, eller i betydelsen affär eller uppgörelse. En transaktion är alltid kopplad till pengar. En transaktion är inom ekonomi och bokföring mer kopplad mot själva händelsen som påverkar ett konto, t.ex. bankkonto, medan affärshändelse är en bredare term som beskriver alla händelser som förändrar företagets ekonomiska ställning. Därför är ofta transaktioner och affärshändelser samma sak. Verifikationen är sedan underlaget som bevisar att transaktionen eller affärshändelsen ägt rum.

2 aug 2016


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.