Stäng
Kan man få böter om man bokfört fel?Skattetillägg vid fel i bokföringen. Hur stora böter kan man få för fel i bokföringen? Vad händer om man inte bokfört en intäkt under året? Hur beräknas böter vid en skatterevision?

"Jag har inte bokfört löpande och därför funderar på att göra manuell bokföring för förra året då kan man inte se det "riktiga" bokföringsdatumet vilket kan vara ett problem när man bokför i något program. Är det värt besväret? Eller finns det inga allvarliga konsekvenser (i form av straff från Skatteverket) om man inte gjort bokföring löpande?"

Kan man få böter om man bokfört för sent?

Det viktigaste för att undvika straff och böter är att siffrorna från RR och BR lämnas in i tid (förenklat årsbokslut). Har du bokfört för sent, alltså för långt efter att affärshändelsen inträffade, kan det innebära bokföringsbrott.

Huvudregeln är att bokföring av kontanta in- och utbetalningar ska ske senast påföljande arbetsdag och att övriga affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. Inom ramen för god redovisningssed ges möjligheter att bokföra senare än vad huvudregeln säger.”

Du har minst 50 dagar på dig att bokföra en affärshändelse (ej kontant) efter att den månad som transaktionen ägde rum inträffade. 

Med kontantmetoden i enskild firma har du 50 dager efter kvartalet då transaktionen inträffade.

Detta kan bli ett problem för dig. Man får normalt inte bokföra hela året efter att året tagit slut. Men det finns ett undantag för enskilda firmor:

“Enskilda näringsidkare får senarelägga bokföringen till den dag som inkomst-deklarationen för det räkenskapsår då affärshändelsen inträffade ska lämnas enligt bestämmelserna i SFL (BFNAR 2013:2 punkt 3.9). Samtliga tre nedanstående förutsättningar ska vara uppfyllda:

(förenklat kan man säga att detta innebär att du skickar varor över gränser, men du klarar dig om du bara säljer i Tyskland till tyska kunder och i Sverige till svenska kunder, ej t.ex. lager i Tyskland till svensk kund eller från Tyskland till annat land för då har en vara korsat en landsgräns.)

  • Den årliga nettoomsättningen uppgår normalt till högst en miljon kronor.
  • Det förekommer normalt högst 50 verifikationer som avser sammanlagt högst 250 affärshändelser per räkenskapsår.”

Rättslig vägledning anstånd med bokföring i enskild firma

För räkenskapsåret 2018 som deklareras i maj 2019 kan du alltså vänta till i maj 2019 med att bokföra om du uppfyller kriterierna ovan. Har du en försändelse från t.ex. Tyskland till Frankrike blir det problem eftersom du tekniskt inte uppfyller kraven för att vänta till maj med bokföringen, eftersom varorna korsat landsgränser.

Redovisar du moms en gång per år klarar du dig, men har du valt månad eller kvartal så är momsen inte bokförd och redovisad i rätt period och du kan få 20% böter på det momsbelopp som inte redovisats i tid.

Vilka straff kan man få för bokföringsbrott?

Har du bokfört för sent (medvetet åsidosätter bokföringsskyldigheten) i ett litet företag blir det vanligtvis aktuellt med ringa bokföringsbrott och dagsböter. Det beror på hur omfattande din verksamhet är. Praxis är att man inte döms till fängelse för denna typ av brott även om det teoretiskt kan ge upp till 6 månader. 

Är det grovt bokföringsbrott kan man få fängelse i 2 år.

MEN har du gjort fel men rättar dig själv döms man sällan för brott. Så även om du inte passar in på kriterierna för att få bokföra 2018 nu strax innan deklarationen i maj så är risken liten att du döms för brott om du faktisk ser till att bokföringen blir gjord och redovisad. 

"Den 1 juni 2013 infördes en åtalsprövningsregel för ringa bokföringsbrott, 11 kap. 8 § BrB. Åtalsprövningsregeln innebär att bokföringsbrott som är ringa enbart får åtalas av åklagare om det är av särskilda skäl påkallat från allmän synpunkt."

Officiellt ska deklarationen vara inne i början på maj. För 2019 gäller 2:a maj. Det finns dock lite svängrum innan straffbarhet inträder. Deklaration efter 31:a maj ger 1250 kr i förseningsavgift för privatpersoner och enskilda firmor. Efter 3 månader får man 1250 kr till i böter. Efter 5 månaders försening blir det 1250 extra.

För AB som måste lämna årsredovisning till Bolagsverket är det hårdare, där blir det förseningsavgifter med 5000 för varje steg av försening. Dessutom tillkommer Skatteverkets förseningsavgift för deklarationer på 6250 kr för AB.

Manuell bokföring för att undvika bokföringsbrott

Manuell bokföring för att undvika att "skapande datum" för verifikationen avslöjar att man bokfört för sent är naturligtvis en kreativ lösning, men omständlig och risken för fel ökar som i sig kan sluta med straffavgifter för att man bokfört och redovisat t.ex. fel moms. 

Skatteverket ser inte när du bokfört eftersom du bara redovisar siffror från BR och RR så det är först vid eventuell skatterevisionen som för sen bokföring kan bli ett problem då någon tittar på de verkliga verifikationerna. Så den manuella lösningen är upp till ditt samvete och hur mycket fritid du har för att sätta dig in i manuell bokföring och att faktiskt göra det manuellt, vilket givetvis tar mer tid. Min rekommendation är att fokusera på att göra och redovisa bokföringen innan maj, hur den görs är av mindre betydelse.

Hur höga böter får man vid Skatterevision? 

Om Skatteverket anser att du betalt för lite skatt på vinsten i ditt företag kan då få böter med 40% på det belopp som saknas. För fel med momsen gäller 20% av det saknade momsbeloppet. Det är alltså skillnaden mellan vad du verkligen betalt in till Skatteverket och det belopp dom anser att du borde betalt som ligger till grund för bötesbeloppet.

"Av 5 kap. 1 § TL respektive 15 kap. 1 § SBL framgår att skattetillägg ska tas ut om den skattskyldige på något annat sätt än muntligen har lämnat en oriktig uppgift till ledning för taxeringen respektive beskattningen. En uppgift ska anses vara oriktig om det klart framgår att en uppgift som den skattskyldige har lämnat är felaktig. Om en oriktig uppgift har lämnats är skattetillägget 40% av den inkomstskatt som, om den oriktiga uppgiften hade godtagits, inte skulle ha påförts den skattskyldige (5 kap. 4 § TL). I fråga om mervärdesskatt är skattetillägget 20% av den skatt som, om den oriktiga uppgiften hade godtagits, inte skulle ha påförts eller felaktigt skulle ha tillgodoräknats den skattskyldige (15 kap. 4 § SBL).

Den skattskyldige ska helt eller delvis befrias från särskild avgift om felaktigheten framstår som ursäkt eller om det annars skulle vara oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp."

Vilken risk har ett företag att bli granskat i en Skatterevision?

Om man bortser från att Skatteverket siktar in sig på företag med större risk för skattefel och bara ser på antalet företag och revisioner, då skulle sannolikheten för skatterevision vara 0,0041. Eller omformulerat på ett lite mer begripligt språk, skulle varje företag skatterevideras vart 239:onde år. Vissa branscher har betydligt högre frekvens med besök från Skatteverket. Hanterar du mycket kontanter ska du inte förlita dig på denna statistik för hur ofta det görs Skatterevisioner av företag.

Vart anmäler jag misstänkt bokföringsbrott?

Vänd dig till Ekobrottsmyndigheten här

 

 

30 Jan 2017


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Momslathunden är en app till din mobil som gör bokföring och momsdeklarationerna busenkla. Bild på huvudmenyn från Moms-lathunden.

Ladda ner momslathunden för iPhone och iPad.
Ladda ner iPhone/iPad versionen

Ladda ner Momslathunden för Android-enheter.

Ladda hem Android-versionen


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se