Stäng
Vilka kostnader kan man dra av direkt?Billigare inköp av förbrukningsmaterial kan man dra av helt och hållet direkt. Du får alltså kostnadsföra allt utan att lägga upp det som tillgång och skriva av den om värdet är mindre än 22200 Kr (2014), 22250 (2015), 22150 (2016), 22400 (2017), 22750 (2018), 23250 (2019), 23650 (2020), 23800 (2021), 24150 (2022) och 26250 (2023).

Hur stora belopp får man kostnadsföra direkt i Enskild Firma?

Det beror på Prisbasbeloppet, eller rättare sagt 50% av Prisbasbeloppet. Därför kan du alltså bokföra t.ex. en dator för 28000 fullt ut direkt. Du behöver inte lägga upp en Inventarie som tillgång som sedan ska skrivas av. För räkenskapsår 2024 är det 28650 kronor som är gränsen.

Vilken beloppsgräns har Skatteverket på förbrukningsvaror?

Förbrukningsvaror eller förbrukningsinventarier som är den mer formellt korrekta termen får bokföras direkt (kostnadsföras). 

Bokföringstekniskt är en "riktig" Inventarie en Anläggningstillgång i Balansräkningen som varje år skrivs av med avskrivningar som blir kostnader i resultaträkningen.

En förbrukningsinventarie är en inventarie med kort livslängd vilket innebär max 3 år. Om inventarien har ett lågt värde men lång livslängd (>3år) blir det också en Förbrukningsinventarie. Med lågt värde menas här ett halvt prisbasbelopp, alltså 28650 för kalenderår 2024

Eller med andra ord om Saken du köpt in kostade <28650 eller uppskattas vara värdelös om 3 år får du bokföra hela kostnaden direkt under aktuellt år. Stöd för detta finns här:

"Omedelbart avdrag

4 § För inventarier som är av mindre värde eller kan antas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år, får hela utgiften dras av omedelbart. Detta gäller dock inte sådana rättigheter m.m. som avses i 1 § andra stycket. Med mindre värde avses att anskaffningsvärdet exklusive mervärdesskatt understiger ett halvt prisbasbelopp. Finns det ett naturligt samband mellan flera inventarier, ska de anses vara inventarier av mindre värde bara om det sammanlagda anskaffningsvärdet understiger ett halvt prisbasbelopp. Detsamma gäller i det fall förvärv av olika inventarier kan anses ingå som ett led i en större inventarieanskaffning. Lag (2009:547)."

Detta är också inventarier men omfattas inte av regeln för direktavskrivning. De inventarier som listas nedan får inte kostnadsföras direkt utan måste periodiseras (avskrivas):

1. Koncessioner, Patent, Licenser, Varumärken, Hyresrätter, Goodwill och liknande rättigheter som förvärvats från någon annan, och

2. Anslutningsavgift eller Anläggningsbidrag som avser en nyttighet som är knuten till en fastighet och inte till ägaren personligen.

Lagstöd finns i 18 kap. 4 § IL i Inkomstskattelag (1999:1229)

Läs även:

Vad är skillnaden mellan Periodisering och avskrivning?

Vad är en förbrukningsvara egentligen och vad ingår i begreppet?

 

 

3 Oct 2014


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Musikdistributör som gillar AI-genererad musik från t.ex. Suno och Udio.


Alternativ skatteadministration för Amazon-säljare


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se