Stäng
Rumäniens momssatser, ekonomi och historiaMomssatser i Rumänien (Taxa pe valoarea adaugata - TVA). Vilka momssatser har Rumänien? Vilken moms är det i Rumänien? Vilka är de rumänska momssatserna? Vad ligger de reducerade rumänska momssatserna på? Vilka undantag finns det för moms i Rumänien?

Rumäniens ekonomi

Ekonomin är drygt 80% av GreklandsRumäniens BNP ligger på ca 190 miljarder USD men man har dubbelt så stor befolkning som Grekland. Det betyder att man bara har 83000 SEK per skalle. Räknat per invånare har rumänerna bara halva köpkraften jämfört med en Grek. Folk i allmänhet tror nog att Sverige mest importerar produkter och outsourcade tjänster från Rumänien. Men faktum är att Sverige importerar för 2,6 miljarder från Rumänien men exporterar till landet för 4,4.

BNP Rumänien vs Sverige

BNP per Capita Rumänien vs Sverige

Man har stora problem med korruption och taskig ekonomi, speciellt efter finanskrisen 2008, vilket har gjort att många unga rumäner flyttat ut till de rikare EU-länderna för att jobba på diverse inrättningar.. På det positiva kontot har man nästan hälften av landytan bestående av orörda ekosystem och därmed den kanske bästa biologiska mångfalden i Europa. Men stora delar av landet är också starkt förorenat av industrier från kommunisttiden - den värsta industristaden av alla i Europa är Copsa Mica precis mitt i Rumänien. Stora delar av landet drabbades också svårt av nedfall från Tjenobyl vilket man kanske ska tänka på innan man stoppar in rumänskt hästkött i färdigmatslådorna i Sverige..

Rumäniens valuta

Man är inte med i Euron utan har egen valuta som kallas RON eller Leu.

Nya rumänska Leu (i plural lei, på rumänska Leu românesc) eller som den heter på växlingskontoren: RON. 1 Leu indelas i 100 Bani (1st ban). Valutan har fått sitt namn lite ironiskt från det rumänska ordet för Lejon med tanke på hur svag den är.. Leu infördes 2005 då man genomförde en valutareform. Den ersatte då den tidigare Leu med valutakoden ROL.

Moms i Rumänien

Eftersom Rumänien är en "ny" ekonomi har man inte fuckat upp momssystemet lika mycket som i Sverige, utan man har bara det gemensamma vansinnet som alla länder måste ha på grund av EU-lagstiftningen. Det är därför lite enklare och tydligare och det mesta har den högsta momssatsen på 20%.

Rumänska momsnummer

Format för EU-VAT nummer: RO000000000

Momssatsen i Rumänien

Normal momssats: 19%

 

Vad ligger de reducerade momssatserna på i Rumänien?

Reducerade momssatser: 9% | 5% 

9% MOMS:

1 jan 2024 (9% -> 19%):

Sockerhaltiga alkoholfria drycker
Sockerhaltiga livsmedel
Persontransporter för turiständamål
Inträdesavgifter till sportanläggningar

Proteser och tillbehör (med undantag tandproteser), ortopediska produkter, naturläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel. Livsmedel och drycker (ej alkoholhaltiga) inkl. frön och ingridienser som ska användas för livsmedel. 2023: Hotell inklusive hyra av mark för camping.

Utdrag och översättning av lagtext (9%):

(2) Den reducerade skattesatsen på 9 % ska tillämpas på beskattningsunderlaget för följande leveranser av tjänster och/eller varor:

(a) Leverans av tandproteser och tillbehör till dessa, enligt definitionen i metodreglerna i enlighet med särskild lagstiftning, med undantag för tandproteser som är undantagna från skatt enligt artikel 292.2 a och b. (1) b); Metodologiska regler

b) Tillhandahållande av ortopediska produkter.

(c) Tillhandahållande av läkemedel för humant och veterinärt bruk;

d) *** ÅTERKALLAT ***

(e) Tillhandahållande av följande varor: livsmedel, inklusive drycker, med undantag för alkoholhaltiga drycker, avsedda att användas som livsmedel och foder, levande djur och levande fjäderfä av tama arter, frön, växter och ingredienser som används vid framställning av livsmedel, produkter som används för att komplettera eller ersätta livsmedel, med undantag för de som avses i punkt 1, samt produkter som används för att komplettera eller ersätta livsmedel. (3)(k). KN-numren för dessa varor skall fastställas enligt metodreglerna.

RÄTTSAKTER.

(f) *** ÅTERKALLAT ***

(g) Vattenförsörjning för bevattning inom jordbruket.

h) Tillhandahållande av gödningsmedel och bekämpningsmedel som används inom jordbruket, utsäde och andra jordbruksprodukter avsedda för sådd eller plantering samt tillhandahållande av tjänster av särskild typ som används inom jordbrukssektorn, enligt ett gemensamt beslut av ministern för offentliga finanser och ministern för jordbruk och landsbygdsutveckling.

(i) Vattenförsörjning och avlopp.

5% MOMS:

1 jan 2024 (5% -> 9%):

Social housing
Mindre bostäder
Nöjesparker, biografer och entré till kulturevenemang

Biljetter till slott, museer, monument, djurparker, nöjesparker, sportevenemang, mässor och utställningar. Böcker, tidningar, tidskrifter och skolböcker (utom de med reklaminnehåll). Social housing (lågkostnadsboende för fattiga), Restaurangmomsen, Högkvalitativa livsmedel (produkter från bergsområden, ekologiska och traditionella produkter, certifierade av MARD).

Utdrag och översättning av lagtext (5):

(3) Den reducerade skattesatsen på 5 % ska tillämpas på beskattningsunderlaget för följande leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster:

(a) läroböcker, böcker, tidningar och tidskrifter, utom sådana som uteslutande eller huvudsakligen är avsedda för reklam.

(1) bokstav m);

c) Tillhandahållandet av bostäder som en del av socialpolitiken, inklusive den mark som byggs. Den mark på vilken bostaden är byggd omfattar bostadens fotavtryck. I denna avdelning avses med bostäder som tillhandahålls som en del av socialpolitiken:

1. Leverans av byggnader, inklusive den mark på vilken de är byggda, avsedda att användas som bostäder för åldringar och pensionärer;

2. Tillhandahållande av byggnader, inklusive den mark på vilken de är uppförda, avsedda att användas som barnhem och rehabiliteringscenter för funktionshindrade barn;

3. Tillhandahållande av bostäder med en användbar golvyta på högst 120 m2 , exklusive bilagor, vars värde, inklusive den mark på vilken de är byggda, inte överstiger 450 000 RON, exklusive mervärdesskatt, som köps av fysiska personer. Bostadens användbara yta är den som definieras i lag nr 114/1996, ompublicerad, med senare ändringar och tillägg. Hushållsbilagor är de som definieras i lag nr 50/1991 om tillstånd för byggnadsarbeten, som återpublicerats, med ändringar och kompletteringar. Den reducerade skattesatsen gäller endast för bostäder som vid tidpunkten för försäljningen kan bebos som sådana;

4. Tillhandahållande av byggnader, inklusive den mark på vilken de byggs, till kommunerna i syfte att tilldela dem till subventionerad hyra till personer eller familjer vars ekonomiska situation inte gör det möjligt för dem att äga eller hyra en bostad på marknadsmässiga villkor. Metodologiska regler

(d) Inkvartering inom hotellsektorn eller sektorer med liknande funktion, inklusive uthyrning av mark som utvecklats för camping;

(e) Restaurang- och cateringtjänster, med undantag av andra alkoholhaltiga drycker än öl som omfattas av KN-nummer 22 03 00 10;

NORMATIVA HANDLINGAR

f) Rätten att använda idrottsanläggningar vars verksamhet omfattas av CAEN-koderna 9311 och 9313, enligt klassificeringen av verksamheter inom den nationella ekonomin - CAEN, uppdaterad genom förordning nr 337/2007 av ordföranden för det nationella statistikinstitutet, för att utöva idrott och fysisk träning, med undantag för de anläggningar som är undantagna enligt artikel 292.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. (1) bokstav l);

g) Transport av personer med tåg eller historiska ångdrivna fordon på smalspåriga linjer för turism- eller fritidsändamål;

h) Transport av personer som använder linbaneanläggningar - linbana, gondollift, stollift, skidlift - i turism- eller fritidssyfte;

i) Transport av personer med djurdragna fordon som används för turism eller fritid;

j) Passagerartransport med farkoster som används för turism eller fritid.

k) Leverans av livsmedel av hög kvalitet, dvs. bergs-, eko- och traditionella produkter, som godkänts av ministeriet för jordbruk och landsbygdsutveckling. Leveransen av dessa livsmedel ska åtföljas av en kopia av det erkännande/certifiering/certifieringsdokument som utfärdats av den behöriga myndigheten, utom vid leverans till slutkonsumenten.

Momslagen i Rumänien (på rumänska)

Momsbefriade: Utbildning, Finans, Försäkring, Posttjänster, Läkarvård, Återförsäljning av medicinska tjänster och Fastigheter.

Läs tabellen med alla momssatser inom EU

Momsåtervinning

Du kan inte få igen momsen på: Tobak, Alkohol, Personbilar och Bensin (max 50% av momsen).

Momsen på elektroniska tjänster i Rumänien 

Rumänien har standardmomsen på 20% för alla digitala tjänster.

Gränsvärde vid distansförsäljning till Rumänien 

Vilken nivå ligger gränsvärdet på för försäljning till Rumänien? När du säljer varor till Rumänien och omsätter över €26500 måste du momsregistrera dig i Rumänien .

Gränsvärde för registrering vid distansförsäljning: 118K RON 

(118K RON motsvarar ca 245000 SEK)

Hur registrerar man företaget för moms i Rumänien?

Du kan registrera dig både direkt och via ombud.

Det finns ingen undre gräns för momsregistrering i Rumänien för utländska företag, du kan registrera dig även om du inte har sålt något ännu. Har du även företaget registrerat i Rumänien (inrikesföretag i Rumänien) måste du redovisa moms från 220000 RON i omsättning (ca 470K SEK). Eftersom valutakurserna varierar en del så har man även sagt 65000 Euro som gräns åtminstonde fram till sista december 2017.

Man rapporterar och redovisar momsrelaterade deklarationer på i princip samma datum och med samma intervall månad/kvartal som i Sverige den 25:e i månaden efter periodens slut, men över 100K Euro i försäljning inom Rumänien måste man redovisa per månad på typ allt.

Du behöver en speciell registrering om du registrerar företaget i Rumänien (alltså inte bara momsregistrering) och har EU-handel. Om du importerar varor till Rumänien måste du också få ett EORI nummer.

Skattemyndigheten i Rumänien kräver ofta att dokument översätts till Rumänska.

Kontaktuppgifter till rumänska skatteverket finns här

Undantag i Rumänien på momsområdet

Inga speciella undantag för specifika områden eller regioner.

Läs mer om VAT refund på hotell och taxi utomlands

Bra att veta om Rumäniens momssystem

Om du begär VAT Refund (momsåtervinning) så är handläggningstiden osedvanligt lång (nästan som på Socialstyrelsen i Sverige..) - räkna med minst 6 månader innan något alls händer. Detta gäller mycket administrativa sysslor i detta land. Jag vet med erfarenhet från att ha varit ansvarig för en outsourcad fakturahanteringsenhet i Rumänien att administration i alla dess former går med snigelfart i detta rike och det anses helt normalt att man tar ett par timmar på sig att bokföra en enskild faktura som exempel (det beror delvis på att alla i Rumänien röker och man tar rökpaus 4 ggr i timmen). EU kommissionen har nu fått nog av Rumäniens administrativa söleri och kräver bättring inom 2 månader annars blir dom tagna i örat och får ställa in sig i Europadomstolen.

Hur bokför man köp och försäljning till och från Rumänien?

Här kan du se bokföringsexempel för EU-handel

Var kontrollerar jag TVA VAT-nummer?

Här kan du kontrollera rumänska VAT nummer

Vilka områden inkluderas i EU:s momsområde?

Här är en tabell med EU:s momsområden

Rumäniens brokiga historia

Rumänien har ca 20 miljoner invånare. Under stenåldern befolkades det område vi idag kallar för Rumänien av STARČEVO/KÖRÖS-folk. Rumänerna var tidiga med att agera fabrik i Europa och här finns de äldsta spåren av organiserad salttillverkning man känner till i hela världen. Den första "saltfabriken" var i bruk redan 6050 f.Kr. i dagens Rumänien. 

Rumänerna har aldrig fått vara i fred förutom under tiden som Trakiska grupperingar i riket Thrakien som Grekland kallade dagens Bulgarien och Rumänien. Trakarerna eller Daker som romarna kallade dom var dock uppdelade i många olika mindre grupperingar och inte någon riktigt enad nation. Många av orden i modern Rumänska har visat sig ha Thrakiskt ursprung enligt språkforskare. Att Thraker bebodde området vet man för att Herodotos sagt att Thrakien ligger framför det gigantiska Skytiska riket. Detta i kombination med en passage i Illiaden "Akamas förde befäl jämte Peiroos över de thraker, som ha till gräns för sitt land Hellespontens strömmande böljar" gör att man kan ringa in riket till dagens Rumänien, Bulgarien och östra Grekland norr om Egeiska havet.

Det blev sen en del av romerska provinsen Dacia (som även givit namn åt Renaults bilar som tillverkas i Rumänien) och var mest känt för sina guldgruvor. Under folkvandringstiden invaderades området under olika omgångar av goter, hunner, avarer, bysantinare, bulgarer, magyarer, petjeneger, östslaver, kumaner och mongoler. Området delades också i Moldavien och Valakiet under medeltiden. Drakulas Transylvanien var under Ungerskt styre från 900-talet. Del av Kievriket 1054-1132. Under 1300-1400-talet del av Polen-Litauen, från 1500-talet var dagens Rumänien en del av det Osmanska riket (även kallat Ottomanska eller bara Turkiet). Dagens Rumänien tog sin form 1862 och blev självständigt 1878. Sedan blev man en del av Tyskland under 2:a världskriget och ryssarna tog den Moldaviska delen (Bessarabien) men en del av dåvarande Moldavien ingår idag i Rumänien. Sedan 2007 är Rumänien en del av EU.

17 Apr 2016


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Momslathunden är en app till din mobil som gör bokföring och momsdeklarationerna busenkla. Bild på huvudmenyn från Moms-lathunden.

Ladda ner momslathunden för iPhone och iPad.
Ladda ner iPhone/iPad versionen

Ladda ner Momslathunden för Android-enheter.

Ladda hem Android-versionen


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se