Stäng
Österrikes momssatserMoms i Österrike (UST/MWST). Hur hög är momsen i Österrike? Österrike har ungefär samma befolkningsstorlek som Sverige och man har 8,58 miljoner invånare enligt årets (2015) uppdaterade befolkningsstatistik. Österrikes ekonomi är också lika stor som Sveriges (Österrike 46,42 GKD och Sverige 45,97) och man är medlem i EU och även Eurosamarbetet (byråkraterna säger att Österrike är en del av den monetära unionen inom EU). GKD står för Geary-Khamis dollars, eller "internationella dollar", och används ofta inom nationalekonomin för att ange länders BNP enligt en enhetlig dollarkurs. Handelsrelationerna mellan Sverige och Österrike går väldigt långt tillbaka. Visste du att Sverige öppnade en ambassad i Österrike redan 1651! Det var precis efter det trettioåriga krigets slut. Av Sveriges export går ca 1% till Österrike, vilket kanske inte låter så mycket, men i förhållande till Österrikes storlek och folkmängd är exporten stor. Därför är det också intressant för svenska företagare att känna till vilka momssatser och momsregler man har i Österrike.

Momsnummerformat i Österrike

Format för EU-VAT nummer: ATU00000000

Momsändring 2024

Österrike kommer införa en tillfällig nollmomssats (0%) för solcellssystem från 1 januari 2024 till 31 december 2025.

Vilken momssats har Österrike som standard?

Vanligaste momssatsen: 20%

Vad ligger de reducerade momssatserna på i Österrike?

Reducerade momssatser: 19% | 13% | 10%

2020: Momsen på e-böcker sänks till 10%.

Om du begär tillbaka moms för utgifter i Österrike (VAT refund) kan det vara bra att veta att du ej får igen någon moms på hyrbilar och bensin men däremot kan du få igen ingående momstelefon, hotell, taxi och kollektivresor som alla har 10% och där du får dra av hela momsen. Du kan begära VAT refund upp till fyra år bakåt i tiden från aktuellt kvartal. Det kan alltså löna sig att gå igenom gamla bokföringspärmar om du ofta reser till Österrike. Du får ej igen moms på nöjesrelaterade kostnader om det inte går att bevisa att dessa kostnader är kopplade till någon typ av marknadsföringsevent.

De varor och tjänster som omfattas av den reducerade momsen på 10% liknar många andra länders lägre momssatser: Mat, restaurang exkl. vissa drinkar, boskap, grödor och blommor, passagerartransport, hotell, kulturella aktiviteter, viss medicinsk vård, läkemedel och medicin.

Österrike har meddelat ändringar i momsen från 2016: 

Momsen höjs från 10% till 13% på följande varor

Hotell, Tryckta böcker, Tidningar, Bostadshyra, inrikesflygningar, inträde till event.

1 november 2018 sänks hotellmomsen igen till 10%.

Mat och Medicin kommer fortsätta att ha 10% även 2016.

 

mittelberg och jungholtz momsundantag

Momssatsen på 19% är ett speciellt undantag för varor som levereras till de geografiska områdena Jungholz och Mittelberg. Mittelberg ligger i en dal som bara kan nås via väg från Tyskland och området har både tyska och österrikiska postkoder precis som Jungholz, som också bara kan nås via Tyskland eftersom området är omringat av tysk mark. Områdena har bara ca 5000 personer så någon omfattande handel har du antagligen inte till dessa områden. Ingen ändring av momsen på 19% har deklarerats i de ändringar Österrike rapporterat för 2016.

Se alla EU-ländernas momssatser här

Österrikes momslagstiftning

(från österrikisk skattelagstiftning)

§ 10. (1) Skatten ska vara 20 procent av beskattningsunderlaget (§§ 4 och 5) för varje skattepliktig omsättning.
(2) Skatten ska sänkas till 10 procent för

 1. a)
  leverans och import av de varor som anges i förteckning 1;
  b)
  leverans av mat och dryck som anges i förteckning 1 som en del av en annan tjänst (restaurangförsäljning);
  (Anmärkning: Lit. c upphävd genom BGBl. I Nr. 12/2018)
  2.
  uthyrning av objekt som anges i förteckning 1, rad 33;
 2. a)
  uthyrning (överlåtelse av användning) av fast egendom för bostadsändamål, med undantag för leverans av värme som tillhandahålls som en sidotjänst;
  b)
  tjänster av sammanslutningar av personer för underhåll, administration eller drift av delar och installationer i en fastighet där de gemensamt äger bostadsfastigheter och som tjänar bostadsändamål, med undantag för leverans av värme som tillhandahålls som en sidotjänst;
  c)
  Tillhandahållande av logi i möblerade vardags- och sovrum och de tillhörande tjänster som normalt är förknippade med detta (inklusive uppvärmning), varvid tillhandahållandet av en lokalt sedvanlig frukost också ska betraktas som en tillhörande tjänst om priset för denna ingår i logiavgiften;
  d)
  Uthyrning (överlåtelse av nyttjanderätt) av mark för campingändamål och de tillhörande tjänster som normalt är förknippade med denna, i den mån en enhetlig avgift för nyttjanderätten betalas för detta;
  4.
  tjänster som tillhandahålls av företag, personföreningar och dödsbon som tjänar välgörande, välgörande eller kyrkliga ändamål (34-47 §§ i den federala skattelagen), i den mån dessa tjänster inte omfattas av 6 § 1 mom. samt tjänster som tillhandahålls av byggnadsföreningar som erkänts som välgörande enligt lagen om bostadsrättsföreningar inom ramen för deras verksamhet enligt 7 § 1-3 mom. i lagen om bostadsrättsföreningar. Detta gäller inte tjänster som utförs inom ramen för ett jord- och skogsbruksföretag, ett handelsföretag eller ett ekonomiskt företag i den mening som avses i 45 § tredje stycket i den federala skattelagstiftningen. 3 i den federala skattelagstiftningen, på beskattningsbara leveranser av byggnader eller delar av byggnader, på uthyrning (överlåtelse för användning) av lokaler eller utrymmen för parkering av fordon av alla slag, på leveranser av värme som tillhandahålls som en sidotjänst och på beskattningsbara leveranser av de varor som anges nedan:
  (a)
  Mineraliska bränslen i fast form, med undantag av retortingkol (nr 2701 och 2702 och från undernummer 2703 00 00 och 2704 00 i Kombinerade nomenklaturen);
  (b)
  Belysningsolja (undernummer 2710 19 25 i Kombinerade nomenklaturen), eldningsoljor (från undernummer 2710 19 och 2710 20 i Kombinerade nomenklaturen) och gasoljor (från undernummer 2710 19, med undantag av undernummer 2710 19 31 och 2710 19 35 och från undernummer 2710 20 i Kombinerade nomenklaturen);
  c)
  gaser och elektricitet (undernummer 2705 00 00, nummer 2711 och undernummer 2716 00 00 i Kombinerade nomenklaturen);
  d)
  värme;
  5.
  Tjänsterna från radio- och TV-bolag, i den mån som radio- och TV-avgifter betalas för dem, och övriga tjänster från kabel-TV-bolag, i den mån de består i samtidig, fullständig och oförändrad distribution av inhemska och utländska radio- och TV-sändningar som görs tillgängliga för allmänheten via ledningar mot en avgift som betalas kontinuerligt;
  6.
  transport av personer med något transportmedel, såvida inte avsnitt 6.1.3 eller 10.3.9 är tillämpligt. Detsamma ska i tillämpliga delar gälla för beviljande eller överlåtelse av rätten att använda tjänster som består i persontransport;
  7.
  andra tjänster som regelbundet är kopplade till driften av företag för bortskaffande av sopor och avlägsnande av spolvatten och avfall;
  8.
  omsättningen för sjukhus och vårdhem, ålderdomshem, hem för blinda och hem för sjuka samt för de institutioner som har tillstånd som kurort eller spa enligt de tillämpliga lagbestämmelserna om naturläkemedel och kurorter, i den mån det rör sig om tjänster som är direkt kopplade till behandling av sjuka eller spa eller direkt till vård av patienter, och i den mån omsättningen inte omfattas av 6 § 2 mom. 1 Z 18 eller 25;
  9.
  elektroniska publikationer i den mening som avses i förteckning 1 Z 33 och delar av dessa som inte helt eller huvudsakligen består av video- eller musikinnehåll eller tjänar reklamsyften. Z 2 ska gälla i tillämpliga delar;
  10.
  Reparationstjänster (inklusive reparation och ändring) avseende cyklar, skor, lädervaror, kläder eller hushållslinne.
  (3) Om skattesatsen enligt par. 2 inte är tillämplig, ska skatten sänkas till 13% för
 3. a)
  leveranser och import av de varor som anges i bilaga 2 punkterna 1-9;
  b)
  import av de varor som anges i bilaga 2 punkterna 10-13;
  c)
  leveranser av de varor som anges i förteckning 2, punkt 10, om dessa leveranser
  -
  utförs av upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare eller
  -
  utförs av en företagare som inte är en återförsäljare, om han antingen själv importerade varorna, förvärvade dem från upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare eller hade rätt till fullt avdrag för ingående skatt för förvärvet;
 4. a)
  uppfödning, gödning och hållande av djur som avses i förteckning 2 Z 1 och odling av växter;
  b)
  tjänster som direkt tjänar till hållande av avelsdjur, främjande av djuruppfödning eller artificiell insemination av djur som avses i förteckning 2 Z 1;
  (Anm. : Z 3 upphävd genom Z 1d, BGBI I nr 12/2018)
  4.
  omsättning från verksamhet som konstnär;
  5.
  omsättning som är direkt kopplad till driften av simbassänger och termisk behandling;
  6.
  följande tjänster, såvida de inte omfattas av § 6.1 Z 24 eller 25:
  a)
  tjänster som regelbundet är kopplade till driften av en teater. Detsamma ska i tillämpliga delar gälla för evenemang med teaterföreställningar av andra entreprenörer;
  b)
  musik- och sångföreställningar av enskilda personer eller sammanslutningar av personer, särskilt av orkestrar, musikensembler och körer. Detsamma ska i tillämpliga delar gälla för evenemang med sådana musik- och sångframträdanden som utförs av andra företagare;
  c)
  tjänster som regelbundet är kopplade till driften av ett museum, en botanisk eller zoologisk trädgård samt en naturpark;
  7.
  filmvisningar;
  8.
  cirkusföreställningar samt tjänster från verksamheten som showman;
  9.
  personbefordran med luftfartyg, om inte 6 § 1 mom. 3 punkten är tillämplig. Detsamma ska i tillämpliga delar gälla för beviljande eller överföring av rätten att använda tjänster som består i personbefordran;
  10.
  följande tjänster, i den mån de inte omfattas av avsnitt 6.1.23 eller 6.1.25:
  tjänster från ungdoms-, utbildnings-, fortbildnings- och rekreationshem för personer som inte har fyllt 27 år, i den mån dessa tjänster består i vård, inkvartering, catering och sedvanliga sidotjänster;
  11.
  Leverans av vin av färska druvor enligt undernummer 2204 21, 2204 22 och 2204 29 i Kombinerade nomenklaturen och av andra jästa drycker enligt nummer 2206 i Kombinerade nomenklaturen som har producerats inom ett inhemskt jordbruksföretag, förutsatt att producenten levererar dryckerna inom ramen för sin jordbruksverksamhet. Detta gäller inte för leverans av drycker som framställs av inköpt material (t.ex. druvor, mäsk, must, storm) eller som serveras i företagets lokaler, inklusive restaurangträdgårdar (Buschenschank). Vid överlåtelse av ett jordbruksföretag i sin helhet till make/maka eller registrerad partner samt till ättlingar, styvbarn, adoptivbarn eller deras makar, registrerade partner eller ättlingar ska den som övertar jordbruksföretaget också anses vara producent av de drycker som övertas inom ramen för överlåtelsen av jordbruksföretaget, i den mån skattesänkningen också skulle ha gällt för den som överlåter jordbruksföretaget att leverera dessa drycker.
  inträdesbiljetter till sportevenemang.
  (4) Skatten ska sänkas till 19 % för den omsättning som sker i Jungholz- och Mittelberg-områdena i den mening som avses i § 1.1.1 och 1.2 av företagare som har hemvist (sätesplats), stadigvarande vistelseort eller fast driftsställe i dessa områden. Detta skall inte gälla leverans och uthyrning av motorfordon till mottagare av tjänster som har sin hemvist eller sitt säte i Österrike, utom i Jungholz- och Mittelbergområdena, och inte heller transaktioner till en företagares fasta driftsställe i Österrike, utom i Jungholz- och Mittelbergområdena. Förordningen ska inte tillämpas på transaktioner på vilka bestämmelserna i punkterna 2 och 3 är tillämpliga.

Momsåtervinning

Du kan inte få igen moms för följande utgifter: Personbilar och relaterade kostnader inkl. Hyrbilar, Representation (för måltider kan du få igen om syfte och deltagare finns angivna).

Elektroniska tjänster i Österrike

När du som EU-företag säljer en digital tjänst (t.ex. mobilapp) till en privatperson i Österrike ska du fakturera med 20% moms (UST/MWST). Säljer du elektroniska tjänster till privatpersoner i Österrike ska du fr.o.m 2015 lägga på Österrikisk moms ovanpå priset. Läs mer om de nya momsreglerna för elektroniska tjänster här Det är dock inte glasklart vad som är en elektronisk tjänst idag. Notera att e-böcker har 20% och fysiska böcker har 10%.

Gränsvärde för distansförsäljning till Österrike

Vilket värde ligger gränsvärdet på vid försäljning till Österrike? Om du säljer varor för mer än 35K Euro ska du momsregistrera dig och betala och redovisa moms i Österrike.

Tröskelvärde för registrering vid distansförsäljning: €35000

Gäller ej efter 1 juli 2021 p.g.a. övergången till destinationsprincipen

Hur registrerar man sig för moms i Österrike?

När du registrerar dig för moms i Österrike är det en klar fördel om du kan tyska annars kommer det bli problematiskt att ta sig igenom pappersadministrationen. Registrera dig för moms här:

Registrera dig för moms i Österrike

Var kontrollerar jag Österrikiska VAT-nummer?

Här kollar du AT/UST/MWST nummer för Österrikiska företag

Vilka områden ingår i EU:s momsområde

Här kan du läsa en listan med EU:s momsområden

 

18 May 2015


OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.MOMS-SKATT-BOKFÖRINGSök på Momsens:


Här hittar du det mesta om bokföring, moms och skatter för dig som är småföretagare med enskild firma!


Hittar du inte svaret på din fråga?
Använd detta kontaktformulär
(ställ inte frågor i kommentarerna under artiklarna eftersom FB-plugin inte skickar notiser när nya frågor/kommentarer om bokföring och moms postas. Det är bara de som är inne på den specifika sidan som ser när någon ny bokföringsfråga skrivs in)Momslathunden är en app till din mobil som gör bokföring och momsdeklarationerna busenkla. Bild på huvudmenyn från Moms-lathunden.

Ladda ner momslathunden för iPhone och iPad.
Ladda ner iPhone/iPad versionen

Ladda ner Momslathunden för Android-enheter.

Ladda hem Android-versionen


Momsens.se hjälper företagare med bokföring, MOMS och skatter.


Ekonomi Länkar


Gratis Excel Mallar


Övriga Länkar


ekonomibloggar.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ge en gåva och donera en slant till momsens.se så att vi kan fortsätta hjälpa småföretagare och frilansare med bokföring, moms och skatter.Ändra setup


Sekretesspolicy för Momsens.se